KVKK - Gizlilik & Güvenlik

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Bilgilendirme Metni

İşbu Bilgilendirme Metni, siz değerli üyelerimize ve catiod.org.tr (İnternet Sitesi) ait elde etmiş olduğumuz kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden ÇATİOD tarafından işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1. Kişisel Veri ve Toplanan Kişisel Verilerin Niteliği

Kişisel Veri, kimliğinize ait kişisel bilgiler (ad, soyadı, TC kimlik numarası vb.) başta olmak üzere adres ve telefon bilgileri, banka hesap bilgileri gibi sizinle ilişkilendirilebilir nitelikteki her türlü bilgiyi ("Kişisel Veri") ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz gibi hassas nitelikli kişisel verileri ("Özel Nitelikli Kişisel Veri") ifade eder. İşbu Bilgilendirme Metni içerisinde Kişisel Verileriniz için yaptığımız açıklamalar, Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

Bu kapsamda ÇATİOD olarak gerektiği hallerde KVKKya uygun olarak dernek üyelerine, bağışçılarına, gönüllülerine, çalışanlarına ve Derneğin işbirliği yaptığı kişi ve kurumlara ait Kişisel Verileri toplamaktayız.

2. Diğer internet sitelerine bağlantılar

İnternet sitemizdeki içerikler üçüncü kişilere ait internet sitelerine bağlantılar içerebilir ve bu internet siteleri için Gizlilik Politikamız geçerli değildir. Bu internet sitelerine ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Üçüncü kişilere ait internet siteleriyle verilerinizi paylaşmadan önce onların gizlilik politikalarını okumalısınız.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, ÇATİOD nin tüzüğünde yer alan amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, ÇATİOD üyeliğinizin oluşturulması, ÇATİOD üyelerinin etkinlik ve organizasyon yönetimi süreçlerinden yararlandırılması, mevzuata uygun olarak ÇATİOD bünyesinde bağış ve yardımların toplanması, hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapılması, ÇATİOD nin ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKKnın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, ÇATİOD nin tüzüğünde yer alan amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, ÇATİOD üyeliğinizin oluşturulması, ÇATİOD nin sağladığı hizmetlerden faydalanmanız, ÇATİODnin etkinlik ve organizasyon yönetimi süreçlerinden yararlandırılmanız, mevzuata uygun olarak dernek bünyesinde bağış ve yardımların toplanması gibi amaçlar dâhil olmak üzere ÇATİOD nin yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, ÇATİOD nin ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, paydaşlarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKKnın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizi, aşağıdaki başlıca hukuki sebeplere dayanarak, ileride eklenebilecek sair kanallar saklı kalmak kaydıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplamaktayız.

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:

Açık rızanızın bulunması,

Türkiye Cumhuriyeti'nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeye izin vermesi,

Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Kişisel Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,

Kişisel Verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

ÇATİOD olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Kişisel Verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.

Yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde, kişisel verilerinizi, yurtiçi ve yurtdışında işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş bağlantıları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara, yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika ve OECD ülkeleri olmak üzere ve bu ülkeler ile sınırlı kalmamak kaydı ile yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere aktarabilmekteyiz.

ÇATİOD olarak işlediğimiz tüm Kişisel Verileri, KVKK ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirler almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.

6. Çerez Politikası

Birçok web sitesi gibi, catiod.org.tr da Web Sitesi üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. catiod.org.tr ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayabilecektir. catiod.org.tr çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. catiod.org.tr, web sitesinin içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir. catiod.org.tr çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. İnternet Sitemiz oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya "www.allaboutcookies.org" veya "www.youronlinechoices.eu" adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

catiod.org.tr çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve web sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesini daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir. catiod.org.tr web sitesine nereden bağlandığınız, web sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; web sitesini nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır. catiod.org.tr web sitesindeki çerezler ilgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik sunmak amacıyla kullanılır.

Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için şu adresleri ziyaret edebilirsiniz:: www.aboutcookies.org - www.allaboutcookies.org

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilir.

Web Sitesinde, Web Sitesi çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Web Sitesi çerezleri, Web Sitesi tarafından yönetilirken, üçüncü taraf çerezlerini farklı firmalar yönetmektedir.

Kullanım ömrüne göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin Web Sitesini terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre, Web Sitesinde teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

Çerezler Neden Kullanılmaktadır?

Web Sitesinde, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

Web Sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, Web Sitesi üyelerinin, üyelik bilgileriyle giriş yapabilmesi.

Web Sitesini analiz etmek ve Web Sitesinin performansını arttırmak. Örneğin, Web Sitesini ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

Web Sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Web Sitesini ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması veya Web Sitesi üzerinden üçüncü taraf sosyal medya faaliyetlerine bağlantı sağlamak.

Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla ilgili reklam gösterilmesi.

Çerez Tercihleri Nasıl Yönetilir?

Ziyaretçilerin kendilerine ait hangi kişisel verilerin toplanabildiği konusunda tercihlerini serbestçe kullanabilmesi Web Sitesi için son derece önemlidir. Bununla birlikte, Web Sitesinin çalışması için zorunlu olan Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olamamaktadır. Ayrıca, bazı Çerezlerin kapatılması halinde Web Sitesinin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatırız.

Web Sitesinde kullanılan Çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ziyaretçiler, Web Sitesini görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya şu adresten ulaşmak mümkündür: https://www.aboutcookies.org/ Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Web Sitesine erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için şu bağlantıya tıklayabilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için şu bağlantıya tıklayabilirsiniz: https://www.google.com/settings/ads/

Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler şu bağlantı üzerinden yönetilebilir: Your Online Choices

Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

7. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

KVKKnın "İstisnalar" başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVVKnın 11. maddesi çerçevesinde; kişisel veri sahipleri ÇATİOD ne başvurarak;

- Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

- KVKK'ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle ÇATİOD ne iletebilirsiniz. Yapacağınız başvuru kapsamında kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi ÇATİOD- Kemalpaşa Mah. Kemalyeri Sk. Meydan Apt. No:4/5 Merkez ÇANAKKALE adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKKda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ÇATİOD tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin, ÇATİOD için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesi gereğince, kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanunun 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu "Bilgilendirme Metnini" okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip ÇATİOD tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

Son güncelleme tarihi: 01/01/2020